Правове виховання

Це варто знати!

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Конституція України
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
Конституція – це основний державний документ, який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян.
 
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
  • Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
  • Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
 Закон України «Про вищу освіту»
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з закладами вищої освіти на принципах автономії закладів вищої освіти, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.
 
Порядок призначення і виплати стипендій регулюється Постановою КМУ  від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF#Text
Дія Порядку поширюється на осіб, які навчаються у навчальних закладах або наукових установах (далі - навчальні заклади) за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету.

Закон України «Про доступ до публічної інформації»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)
https://snu.edu.ua/university/public_access/
Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.
 
Закон України «Про відпустки»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 2, ст. 4)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n153
Цей Закон встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.
 
Стаття 15. Відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі
Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:
1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:
першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів, 
  • третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,
  • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних днів;
2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:
  • першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,
  • третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів,
  • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів;
3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;
4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.
Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.
Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.
Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням.
Відпустки, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, надаються впродовж навчального року.
Стаття 15-1. Відпустка у зв'язку з профспілковим навчанням
На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 6 календарних днів.
Стаття 16-1. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях
Відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.
Тривалість, порядок, умови надання та оплати відпусток для підготовки та участі в змаганнях встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
Кодекс законів про працю України
(затверджено Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
Кодекс законів про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.
 
ОФІЦІЙНІ ВЕБ-САЙТИ

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ Офіційне інтернет-представництво
https://www.president.gov.ua/
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ Офіційний вебпортал парламенту України
https://www.rada.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Урядовий портал Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України
https://www.kmu.gov.ua/
МІНСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
https://www.msp.gov.ua/
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я Рубіжанської міської ради 
http://cgbrubizhne.org.ua/
БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
https://www.legalaid.gov.ua/
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ  
https://minjust.gov.ua/
СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ Державної служби України з питань праці
https://smu.dsp.gov.ua/
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ЗА ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
https://nazk.gov.ua/uk/
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ПОРТАЛ
http://www.acrc.org.ua/
The official website of Ukraine
https://ukraine.ua/
 
ГАРЯЧІ ЛІНІЇ
Урядова гаряча лінія 1545
https://www.kmu.gov.ua/uryadova-garyacha-liniya-1545
Телефонні «гарячі лінії» центральних органів виконавчої влади
https://ukc.gov.ua/a-dovidkova-informatsiya-a/telefonni-garyachi-liniyi-tsentralnyh-organiv-vykonavchoyi-vlady-2/
 
ОНЛАЙН ПОСЛУГИ
Державні послуги онлайн
https://diia.gov.ua/
Інформаційна система пацієнта
https://helsi.me/ 
© 2003-2021 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх