Інформаційний пакет

І. Загальна інформація про інститут
1. Назва й адреса
ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ (М.РУБІЖНЕ)
Код закладу в ЄДЕБО 38
Повне найменування
Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне)
Коротка назва ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне)
Повне найменування (англ.) Institute of Chemical Technologies of Dahl East Ukrainian National University (the town of Rubizhne)
Ідентифікаційний код 05465028
Підпорядкований закладу освіти Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Тип закладу освіти Інститут
Форма власності Державна
Найменування органу, до сфери управління якого належить заклад освіти
Міністерство освіти і науки України
Найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу освіти
Директор Андреєв Павло Юрійович
Фактична адреса вул. Володимирська, 31, Рубіжне, Луганська область
Юридична адреса вул. Володимирська, 31, Рубіжне, Луганська область
Телефон / факс +38 (06453) 6-40-49
Електронна пошта сontact@iht.lg.ua
Веб-сайт http://www.iht.lg.ua
ОЦ «Крим-Україна», ОЦ «Донбас-Україна» так
Рік заснування 1929

2. Академічний календар
Навчальний процес в ІХТ СНУ ім. В. Даля за денною і заочною формами навчання проводиться за семестровою системою. Тривалість навчального року становить 52 тижні. Навчальних тижнів на рік – 35, з них в осінньому семестрі – 18, у весняному семестрі – 17. По 3 тижні  відводиться на заліково-екзаменаційну сесію. Канікули – 11 тижнів: (2 тижні взимку, 9 тижнів улітку).

3. Адміністрація ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне)
Директор – кандидат хімічних наук, доцент Андреєв Павло Юрійович
Заступник директора – доктор хімічних наук, професор Потапенко Едуард Володимирович.
Заступник директора з адміністративно-господарської роботи – Калюжний Олександр Миколайович.
 
4. Загальний опис ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне)
Заклад вищої освіти в м. Рубіжному (Рубіжанський хіміко-технологічний інститут – один з перших вишів Донбасу) був заснований у 1929 році для забезпечення висококваліфікованими інженерними кадрами Рубіжанського хімічного заводу, який став на той час флагманом аніліно-барвникової промисловості. З 1963 р. інститут функціонує як Рубіжанський філіал Харківського політехнічного інституту (РФ ХПІ), з 1973 р. –Ворошиловградського машинобудівномго інституту (РФ ВМІ), з 1987 р. –Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту (РФ ДХТІ). 8 травня 1993 року Постановою Кабінету Міністрів України на базі Луганського машинобудівного інституту і декількох вищих навчальних закладів м. Луганська та Луганської області, у тому числі РФ ДХТІ, створено Східноукраїнський державний університет. У 2000 році йому надано статус національного, а в 2001 році присвоєно ім’я Володимира Даля. У 2010 році університет одержав статус самоврядного (автономного) національного дослідницького вищого навчального закладу. Статус національного університету надано Указом Президента України від 1 вересня 2000 року № 1059/2000. Ім’я Володимира Даля університету присвоєно згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2001 р. № 507.
Чинна ліцензія надає Інституту хімічних технологій СНУ ім. В. Даля (м.Рубіжне) право на провадження освітньої діяльності з підготовки бакалаврів за 8 спеціальностями та 5 напрямами підготовки, спеціалістів – за 8 спеціальностями, магістрів – за 5 спеціальностями, докторів філософії – за 2 спеціальностями.
Задоволення регіональних потреб у висококваліфікованих кадрах і розв’язуванні специфічних для промислового регіону проблем, підвищення якості та ефективності освіти, поєднання освітнього процесу з науково-дослідною роботою на всіх рівнях підготовки, розвиток наукових шкіл, формування інноваційної інфраструктури є основними пріоритетами діяльності Інституту хімічних технологій (м. Рубіжне), які забезпечують його авторитет і визнання.

5. Перелік навчальних програм, які пропонує ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне)
ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) пропонує широкий вибір освітніх програм на першому рівні (бакалаврські програми) і на другому рівні вищої освіти (програми спеціаліста та магістра). ІХТ СНУ ім. В. Даля також веде підготовку фахівців на третьому рівні вищої освіти (докторів філософії) через аспірантуру. Повний перелік навчальних програм можна знайти у Каталозі освітніх програм.

6. Загальні вимоги до зарахування
Прийом на навчання до ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) проводиться Відбірковою комісією ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) згідно з Правилами прийому, розробленими Приймальною комісією СНУ ім. В. Даля відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у відповідному році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України. Детальна інформація про умови прийому на навчання міститься у розділі «Абітурієнту».

7. Загальні процедури реєстрації
Вступники, які беруть участь у конкурсному відборі, подають електрону заяву з особистого кабінету, створеного на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua . Заяву у паперовому вигляді подають вступники, для яких така вимога передбачена Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у відповідному році.
Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДБО).
Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення наказів про зарахування здійснюється на веб-сайті.

8. Навчання іноземних студентів
Прийом іноземних громадян на навчання здійснюється Приймальною комісією СНУ ім. В. Даля на основі міждержавних угод України з іншими країнами, а також на основі угод (контрактів) з міжнародними організаціями, фірмами та іноземними громадянами у порядку, передбаченому «Положенням про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1998 року №1238.
Підготовка фахівців здійснюється за прийнятою в Україні багаторівневою схемою — бакалавр; магістр; доктор філософії.

9. Присвоєння кредитів ЄКТС (ECTS)
В ІХТ СНУ ім. В. Даля діє в повному обсязі Європейська кредитно-трансферна система. Визнання навчальних досягнень з інших університетів  (аплікаційна форма студента, угода про навчання, академічна довідка) здійснюється на основі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи за процедурами відповідно до Закону України «Про вищу освіту», методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо впровадження ЄКТС та її ключових документів у вищих навчальних закладах (лист МОН України від 26.02.2010 р. № 1/9-119), Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579, інших нормативно-правових документів з питань вищої освіти. 

10. Інформація про консультативну допомогу студентам
Кожен студент ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) може отримати інформацію через інформаційні сторінки, розміщені на сайті: стосовно навчального процесу та стипендіального забезпечення – у розділі «Навчання»; стосовно  позанавчальної діяльності – у розділах «Виховна робота» і «Наука»; новини та оголошення – на головній сторінці та в розділі «Новини». 
Адресні відповіді на конкретні питання здобувач вищої освіти може отримати, звернувшись безпосередньо до директора, заступників директора, керівника з виховної роботи, керівників підрозділів за допомогою e-mail. Контактні дані відповідальних осіб ІХТ СНУ ім. В. Даля розміщені на офіційному сайті. Додатковим каналом зв’язку може слугувати система MOODLE.
 
II. Загальна інформація для студентів
1. Житло та харчування
В  ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) для іногородніх студентів функціонує гуртожиток на 300 осіб. У гуртожитку забезпечено комфортні побутові умови і вільний доступ до мережі Інтернет.
Поряд з ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) є цілий спектр закладів громадського харчування.

2. Медичне забезпечення
На території ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) функціонує медпункт, який обслуговує студентів, викладачів та співробітників. Медпункт оснащено всім необхідним обладнанням згідно з діючими нормами.
В ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) проводиться поетапне пристосування частини навчальних приміщень для потреб студентів і викладачів з особливими потребами.

3. Фінансове забезпечення студентів
Студенти, що навчаються за рахунок державного бюджету та успішно складають семестровий контроль, щомісяця отримують стипендію за умови відповідного рейтингу. При визначенні рейтингового бала студента враховуються його навчальні досягнення і позанавчальна активність (наукова, науково-технічна, громадська, спортивна діяльність), Порядок призначення і виплати стипендій визначається поточною редакцією постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 і Правилами призначення академічних та соціальних стипендій в СНУ ім. В. Даля. Студенти, які посідають найвищі рейтингові позиції, отримують підвищену стипендію. За потреби студенти можуть також претендувати на отримання одноразової матеріальної допомоги.

4. Умови для навчання
ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) — це потужний комплекс навчально-виробничих приміщень, де створені сприятливі умови для навчання. Загальна площа земельних ділянок, на яких розташовано інститут становить 4,221 Га. Загальна площа забудов 22465,2 м2. Площа навчальної зони становить 7239,7 м2. До послуг студентів 2 навчальні корпуси (площею 9501,6 м2 і 8891,7 м2). У резерві інститут має ще два корпуси, які у випадку збільшення контингенту студентів можуть бути введені в експлуатацію, У будівлях інституту розташовані навчальні та науково-дослідні лабораторії,  бібліотека з читальною залою, комп’ютерні класи, закриті спортивні зали та відкритий спортивний майданчик. Є стоянка для власного транспорту. Площа озеленення становить 2725,7 м2.

5. Міжнародні програми
Студенти ІХТ СНУ ім. В. Даля є учасниками Проекту UPSHIFT Україна – глобальої інноваційної програми ЮНІСЕФ, яка реалізується у 22 країнах Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). У ТОП-5 увійшов проект нашої команди Easy Script: курси з веб-програмування, який вона успішно реалізує.
Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету (СНУ) ім. В. Даля (м. Рубіжне) як наукова установа є учасником дослідження хвостосховищ Донбасу щодо їхнього можливого аварійного впливу на водні об’єкти в басейні Сіверського Дінця.
В межах діяльності з питань екологічної безпеки на сході України Координатором проектів ОБСЄ в Україні проводиться аналіз потенційних загроз від небезпечних промислових об’єктів в басейні Сіверського Дінця, зокрема накопичувача високомінералізованих стоків КП «РВУВКГ» Рубіжанської міської ради, яке є балансоутримувачем накопичувача, переданого від ТОВ «Рубіжанський краситель». Дослідження проводяться із застосуванням європейських методик комплексного оцінювання безпеки хвостосховищ. За результатами досліджень розробляються рекомендації, спрямовані на системне підвищення рівня екологічної і техногенної безпеки хвостосховищ, попередження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та зниження загроз забруднення водних об’єктів суббасейну р. Сіверський Донець.

6. Умови для занять спортом та дозвілля
Значна увага в ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) приділяється пропаганді здорового способу життя серед студентської молоді, організації фізичного виховання, різного роду спортивних занять та змагань. До послуг студентів – власні закриті спортивні зали для занять ігровими видами спорту (футзалом, баскетболом, волейболом, бадмінтоном, великим тенісом тощо), атлетизмом (пауерліфтингом, бодібілдингом, богатирським багатоборством), настільним тенісом, шахами, шашками, фітнесом і шейпінгом тощо, а також відкритий спортивний майданчик для проведення занять з фізичного виховання та спортивно-розважальних заходів (День здоров’я, Весняні Зорі, Анумо, хлопці! Анумо, дівчата! та інших). Кваліфіковані тренери-викладачі сприяють набуттю студентами належних фізичних форм, залученню до занять у спортивних секціях із різноманітних видів спорту. Особливою популярністю серед студентів користуються секції з  футзалу, баскетболу, шахів, шашок, настільного тенісу, шейпінгу, аеробіки тощо. Щорічно проводяться змагання серед студентів з багатьох видів спорту.
На базі інституту щорічно проводяться змагання з ігрових видів спорту (волейболу, баскетболу, шашок, шахів) у залік міської спартакіади серед навчальних закладів, підприємств, організацій та установ міста Рубіжне.
В  ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) створені всі умови для фізичного та духовного розвитку особистості.
Студенти мають доступ до навчальної, наукової і художньої літератури в бібліотеці та читальній залі інституту та можуть одержати необхідну консультацію від висококваліфікованих бібліотекарів.
 Студенти мають доступ до безлімітного Інтернету в комп’ютерних класах як під час навчальних занять, так і в позанавчальний час. В актовій залі інституту студенти регулярно проводять різноманітні конкурси, концерти, тематичні вечори тощо. Організаційну та консультаційну підтримку студентам надають куратори академічних груп і керівник з виховної роботи.

7. Студентські організації
Орган студентського самоврядування Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне) є вищим виконавчим органом студентського самоврядування, що здійснює діяльність в інтересах усього студентства інституту, забезпечує захист його прав та інтересів.
Студентська рада – це команда молодих та амбітних, цілеспрямованих та повних енергії, життєрадісних та відкритих до діалогу студентів, які урізноманітнюють студентське життя, роблять його яскравим та незабутнім, розробляють та втілюють у життя нові проєкти й не залишаються осторонь студентських проблем. Основними завданнями Студентського самоврядування є: забезпечення і захист прав та інтересів студентів; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; сприяння формуванню у студентів моральних та етичних якостей, виховання патріотизму; пропагування здорового способу життя; сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів; сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності; співробітництво з органами Студентського самоврядування інших навчальних закладів; сприяння забезпеченню правової, психологічної, фінансової, юридичної, інформаційної та іншої допомоги студентам.
Студентська рада ІХТ СНУ ім. В. Даля має закріплені за нею приміщення та оргтехніку.
Між органами студентського самоврядування та адміністрацією інституту укладено Угоду про забезпечення соціально-економічних прав та гарантій здобувачів вищої освіти.
 
 
© 2003-2021 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх