Кафедра загальної фізики та технічної механіки

Кафедра загальної фізики і технічної механіки входить до складу факультету хімічних та інформаційних систем. В даний час на кафедрі викладають п’ять доцентів, два старших викладача та один асистент, серед них один кандидат фізико-математичних наук, три кандидати технічних наук та один кандидат хімічних наук. Стан матеріально-технічної бази кафедри відповідає сучасним вимогам.

Основними завданнями кафедри є:

- підготовка кваліфікованих фахівців за всіма напрямами підготовки відповідно до вимог державних стандартів і освітньо-професійної програми;
- організація і забезпечення навчального процесу з циклу загальнотехнічних дисциплін;
- формування інтелектуального, морального, духовного і естетичного розвитку студентів;
- організація науково-дослідної роботи та залучення студентів до наукової роботи кафедри.


Адреса: 93009, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Володимирська, буд. 31. ауд. 318
Телефон: (06453) 7-65-43, 7-11-15
Електронна пошта: oftm@iht.lg.ua

Склад кафедри


Дисципліни, що викладаються на кафедрі


Для спеціальності "Екологія"

 - Інженерна графіка
 - Фізика

Для спеціальності "Галузеве машинобудування"

 - Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 - Деталі машин
 - Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 - Матеріалознавство
 - Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 - Опір матеріалів
 - Теорія механізмів і машин
 - Теоретична механіка
 - Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
 - Технологія машинобудування
 - Фізика
 - Фізика та фізичні методи аналізу
 - Фізика твердого тіла

Для спеціальності "Хімічна технологія та інженерія"

 - Інженерна і комп’ютерна графіка
 - Електротехніка та основи електроніки
 - Прикладна механіка
 - Фізика

Для спеціальності "Фармація, промислова фармація"

 - Інженерна та комп’ютерна графіка в проектуванні обладнання
 - Електротехніка та основи електроніки
 - Прикладна механіка
 - Фізика та фізичні методи аналізу


Історія кафедри

 

Кафедра загальної фізики і технічної механіки була заснована на базі кафедр загальна фізика і загальнотехнічних дисциплін в 1994 році. До цього часу існували різні кафедри: нарисної геометрії, опору матеріалів, автоматизації, загальної фізики і математики, загальнотехнічних дисциплін.

З 1972 по 1983 рр. завідувачем кафедри ЗТД був к.т.н., доцент Овчаренко В.В. За цей період створено нові навчальні та наукові лабораторії, виконувалися держбюджетні і госпдоговірні роботи.

В 1983 році відбувається об'єднання кафедр ЗТД і ТМ. На кафедрі ТМ викладається теоретична механіка та опір матеріалів, а по кафедрі ЗТД проходять всі інші механічні дисципліни. У цей час кафедрою ЗТД завідує к.т.н., доцент Кравцова Е. М.

З 1987 року завідувачем об'єднаної кафедри технічної механіки (сюди долучилася й колишня кафедра ЗТД у зв'язку із зменшенням навантаження за розпорядженням міністерства вищої освіти СРСР) був к.ф-м.н, доцент Малінін В.Г. Цей період характеризується підйомом наукових досліджень кафедри. Закуповується унікальне обладнання, на якому виконуються дослідження поведінки матеріалів на мікрорівні при підвищених температурах і складному навантаженні.

З 1992 завідувачем кафедри стає к.т.н. доцент Герасімов В.К. У цей час кафедра розширюється за рахунок співробітників та викладачів кафедри нарисної геометрії. У 1994 році, у результаті зменшення навчального навантаження, відбувається об'єднання кафедри технічної механіки та кафедри загальної фізики.

З 2000 по 2008 рр. завідувачем в кафедри ЗФТМ був к.т.н., доцент Овчаренко В.В. За цей період на кафедрі створено сучасні навчальні аудиторії деталей машин, інженерної графіки, зал курсового та автоматизованого проектування з використанням ПЗ “КОМПАС” і АРМ WinMachine.

З 2008 року і по теперішній час завідувачем в кафедри ЗФТМ є Василенко Н.П. Під її керівництвом створено науковий напрям «Інженерія поверхні», для реалізації якого була відновлена наукова лабораторія іонної імплантації та створена наукова лабораторія фізико-хімічних досліджень.

 

Наукові досягнення кафедри

 

Доцент кафедри Овчаренко В.В. працював над технологічними можливостями підвищення точності та якості поверхонь при фрезеруванні. Має 53 наукові праці, 10 авторських свідоцтв на винахід. Керував хоздоговорами з підприємствами: м. Сватове “Сельхозтехника”, 1973 г., м. Рубіжне “Краситель”, 1974, 1988 г.г., м. Сєвєродонецьк “СПЗ”, 1977 г., “Стекло пластик”, 1988 г., Красноречінськ “Станкобудівний завод”, 1983 г.

Герасімов В.К., доцент, кандидат технічних наук, проводив дослідження жорсткості трубчастих манометричних пружин різних конструкцій. Для того, щоб можна було порівнювати трубчасті пружин з мембранами і були преложені критерії для порівняння, які враховували переміщення робочої частини пружини від внутрішнього тиску і осідання її від дії зовнішніх зосереджених сил (сили тертя в розмножувальному зубчатому механізмі). Було запропоновано декілька конструкцій трубчастих пружин, захищених авторськими свідоцтвами, які по працездатності перевищують інші, відомі конструкції пружин.

На кафедрі загальної фізики і технічної механіки доцентами, кандидатами технічних наук Нікітінським В.А. і Журавльовим Б.І. с 1971 роки виконуються роботи по теоретичним і експериментальним дослідженням газових контрагованних розрядів низького тиску і створенню на основі досліджень пристроїв для здобуття прискорених потоків заряджених часток, які призначені для іонно- і електронно- променевих технологій у вакуумі. Високі вихідні параметри і універсальність пристроїв, що розробляються, в сучасних вакуумних технологіях передбачають зростаючу потребу в них, як за кордоном, так і в Україні. Такі пристрої можуть бути використані для точного доведення і модифікації поверхонь в оптоелектроніці, для очищення підкладок і розмірної обробки в тонкоплівковій технології, для осадження захисних і декоративних покриттів, для технологічних процесів в інтегральній оптиці, для зміцнення матеріалів в машинобудуванні.

Використовуючи розробки Нікітінського В.А. и Журавльова Б.І. (джерела іонів) зав. кафедрою Василенко Н.П., доцент кандидат фізико-математичних наук і інженер кафедри Васецька Л.О., аспірант ВНУ займаються зміцнюючими технологіями і покриттями. В даний час усе більш широке вживання знаходять захисні і функціональні покриття, сфера їх вживання в різних областях технології постійно розширюється. Проте існує цілий ряд областей, в яких, через експлуатаційні особливості, необхідне комплексне використання різних типів напилювального устаткування і технологій, що викликає відомі труднощі. Удосконалити технологічний процес здобуття подібних покриттів дозволяє розробка і вживання відповідних методів і устаткування. До їх числа відноситься метод іонної імплантації.

Здобуття і дослідження властивостей нанокристалічних тонких плівок і покриттів - актуальне питання сучасної фізики стану, що конденсує. Вельми актуальним в цій області є прогнозування складу і структури подібних об'єктів. З цією метою розробляються теоретичні моделі. Результати прогнозування значною мірою залежать від початкових умов (енергія атомів, їх кількісне співвідношення і тому подібне), експериментальне визначення яких далеко не завжди можливо, особливо для нейтральних атомів, які складають понад 90 % від всього потоку конденсації. У цій ситуації значну допомогу може надати розгляд процесів газового розряду (перенесення речовини від поверхні мішені до поверхні конденсації).

Дана нанотехнологія (іонна імплантація) знайшла своє практичне здійснення в установці корпускулярного легування, створеній Злобіним В.М., Кавізіним В.М., Сапєлкіним І.М. и др. За допомогою цієї установки асистент кафедри Гончаров В.В. і інженер кафедри Климаш А.О., аспірант Інституту газу НАНУ модифікують зразки, отримуючи поверхні з покращуваними фізико-хімічними, механічними і теплоенергетичними властивостями. З метою аналізу отримуваних зразків були створені лабораторії фізико-хімічних досліджень. На базі цих лабораторій спільно з ІСПЕ НАНУ (г. Київ), Інститутом газу НАНУ (г. Київ) та СТІ ВНУ ім. В. Даля (г. Сєвєродонецьк) ведуться роботи по розробці, вивченню і практичному впровадженню каталізаторів, отриманих за допомогою іонної імплантації.


© 2003-2019 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх